𝐊𝐡𝐨́𝐚 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 “𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐜𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢” ngày 08/12/2023 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐏. 𝐇𝐮𝐞̂́

Hôm nay ngày 08/12/2023, gần 30 Doanh nghiệp đã tham dự 𝐊𝐡𝐨́𝐚 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 “𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐜𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢” 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐏. 𝐇𝐮𝐞̂́ Khóa đào tạo do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, thuộc Liên đoàn Thương mại và […]

Hôm nay ngày 08/12/2023, gần 30 Doanh nghiệp đã tham dự 𝐊𝐡𝐨́𝐚 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 “𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐜𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢” 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐏. 𝐇𝐮𝐞̂́
Khóa đào tạo do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp tổ chức nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng về doanh nghiệp có trách nhiệm giới; cung cấp và củng cố kiến thức tài chính doanh nghiệp: Phân biệt các mục tiêu tài chính cá nhân và tài chính doanh nghiệp; thiết lập hồ sơ tài chính; các báo cáo tài chính,…; kết nối và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ để tiếp cận thị trường tốt hơn.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng