Khóa đào tạo “ Đ𝒂 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒗𝒂̀ 𝑴𝒖𝒂 𝒔𝒂̆́𝒎 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 – 𝑮𝑹𝑷” ngày 28/7/2023 tại Hà Nội

𝑲𝒉𝒐𝒂́ đ𝒂̀𝒐 tạo cho doanh nghiệp 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒉𝒖̉ đ𝒆̂̀ “ Đ𝒂 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒗𝒂̀ 𝑴𝒖𝒂 𝒔𝒂̆́𝒎 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 – 𝑮𝑹𝑷” 𝑴𝒖𝒂 𝒔𝒂̆́𝒎 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 – 𝑮𝑹𝑷 là việc lựa chọn bền vững các dịch vụ, hàng hoá hoặc công trình dân dụng có tính đến tác động đối với […]

💥💥 𝑲𝒉𝒐𝒂́ đ𝒂̀𝒐 tạo cho doanh nghiệp 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒉𝒖̉ đ𝒆̂̀ “ Đ𝒂 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒗𝒂̀ 𝑴𝒖𝒂 𝒔𝒂̆́𝒎 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 – 𝑮𝑹𝑷” 📣
👉👉 𝑴𝒖𝒂 𝒔𝒂̆́𝒎 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 – 𝑮𝑹𝑷 là việc lựa chọn bền vững các dịch vụ, hàng hoá hoặc công trình dân dụng có tính đến tác động đối với bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ 🚺🚺
Ngày 28/7/2023 tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) đã tổ chức 𝒌𝒉𝒐́𝒂 đ𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̣𝒐 cho Doanh nghiệp 𝒗𝒆̂̀ “Đ𝒂 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒗𝒂̀ 𝑴𝒖𝒂 𝒔𝒂̆́𝒎 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊”.
👉👉Khoá đào tạo nằm trong khuôn khổ 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 “𝑻𝒂̣𝒐 𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝒗𝒂̀ 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒅𝒐 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 𝒎𝒖𝒂 𝒔𝒂̆́𝒎 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊” (𝑾𝑬 𝑹𝑰𝑺𝑬 𝑻𝒐𝒈𝒆𝒕𝒉𝒆𝒓) do Chính phủ Úc hỗ trợ thông qua Quan hệ Đối tác Mekong-Úc và do UN Women thực hiện, với mục tiêu kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới mà phụ nữ và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận, hưởng lợi bình đẳng từ các cơ hội thị trường.
📌📌Hơn 30 đại biểu đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn Tp.Hà Nội và một số tỉnh lân cận tham dự khóa đào tạo

There are no comments yet

Tin khác đã đăng